Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Piechowiak

Henryk Piechowiak

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 398, przynależność: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-10-30 14:52:54 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:54:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:55:36 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Międzychodzkiego XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:56:30 Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2020 rok XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:58:09 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:59:09 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:00:07 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:01:06 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:01:49 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:04:19 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla dorosłych w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:05:19 Uchwała zmieniająca Uchwałę XLI/258/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:06:31 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLI/260/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:07:32 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:10:07 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:19:59 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026 XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:20:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:22:01 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:22:55 Uchwała w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2020” XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:23:50 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:24:38 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:25:25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 14:31:16 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024 XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:20:53 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:30:01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:32:08 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:33:38 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:34:22 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:35:13 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:36:03 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:21:43 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:22:48 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:23:40 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:24:36 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:25:46 Uchwała w sprawie powierzenia do realizacji przez Powiat Szamotulski niektórych zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:28:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:18:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020 – 2024 XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:19:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:21:52 Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:22:42 Uchwała w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2020 roku XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:40:15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:12:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:14:47 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:16:03 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:23:09 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:11:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:18:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2019 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:19:30 Uchwała w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Międzychodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:20:01 Uchwała w sprawie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024” XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:20:48 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:21:58 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:23:12 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:24:23 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XIII/79/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:25:28 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 13:28:15 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 14:39:05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2019 rok XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 14:40:15 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2019 rok XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-08-04 14:41:30 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020 – 2024 Nadzwyczajna XXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za