Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Międzychodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Rafał Litke

Rafał Litke

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 1072, przynależność: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego stała II/10/2018 i XXXVII/219/2022 z dnia 27.01.2022 (zmiana przewodniczącego) członek
Wspólne posiedzenie Komisji stałych stała LI/296/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 15:41:18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 15:46:13 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 15:49:00 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 15:51:07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 15:52:44 Uchwała w sprawie określenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 15:54:45 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 16:00:35 Uchwała w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Powiatu używanego do celów służbowych przez radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 16:03:48 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 16:06:59 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 16:10:57 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-06 16:14:50 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 13:15:30 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 12:48:02 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019 - 2023 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 13:51:20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 13:53:59 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 13:55:49 Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie międzychodzkim na lata 2019-2021”, III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 13:57:27 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019r., III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 13:59:45 Uchwała w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2018-12-20 14:01:33 Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego do ustalenia zasad organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolono – Wychowawczym w Międzychodzie oraz zawierania porozumień z gminami w tym zakresie III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 15:58:40 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:00:49 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:02:20 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:04:31 Uchwała w sprawie najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 17 Stycznia 143 stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:11:08 Uchwała w sprawie najmu pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Stycznia 143 stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:21:27 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Międzychodzkiego IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:15:23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:17:05 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:18:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie” IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-01-31 16:20:24 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie” IV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-02-07 14:10:48 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023 Nadzwyczajna V sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-02-28 15:43:37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 VI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-02-28 15:45:12 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do Rady Powiatu Międzychodzkiego. VI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-02-28 15:46:21 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku VI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-04-11 14:41:01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 VIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-04-11 14:45:08 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie VIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-04-11 14:46:07 Uchwała w sprawie najmu części powierzchni dachu budynku przy ul. Sikorskiego 22a stanowiącego współwłasność Powiatu Międzychodzkiego VIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-04-11 14:48:17 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji VIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-05-23 15:32:47 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023. IX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-05-23 15:34:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. IX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-05-23 15:35:11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2018. IX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-05-23 15:36:34 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. IX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 13:02:17 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 12:33:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 12:34:31 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 12:35:42 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Międzychodzkiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie VI kadencji X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 12:37:08 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie VI kadencji X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 14:31:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2018 rok X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-06-13 14:33:01 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2018 rok X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-07-11 15:09:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 XI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-07-11 15:12:07 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w Międzychodzie. XI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-07-11 15:13:44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Międzychodzki porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim w przedmiocie powierzenia prowadzenia zadania publicznego XI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-09 15:12:17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019 - 2023 Nadzwyczajna XII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 14:52:22 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2026 XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 14:54:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 14:55:51 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskich Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Zelowie. XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 14:56:45 Uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 14:57:25 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 14:58:40 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Międzychodzkiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 15:05:01 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/232/2013 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 15:06:34 Uchwała w sprawie zawarcia przez Powiat Międzychodzki porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 15:07:35 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-09-19 15:08:22 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu XIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:52:54 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:54:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:55:36 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Międzychodzkiego XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:56:30 Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2020 rok XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:58:09 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 14:59:09 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:00:07 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:01:06 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:01:49 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:04:19 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla dorosłych w Międzychodzie XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:05:19 Uchwała zmieniająca Uchwałę XLI/258/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:06:31 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLI/260/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:07:32 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-10-30 15:10:07 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. XIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:19:59 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026 XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:20:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:22:01 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:22:55 Uchwała w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2020” XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:23:50 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:24:38 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-11-21 14:25:25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych XV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 14:31:16 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024 XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:20:53 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:30:01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:32:08 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:33:38 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:34:22 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:35:13 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2019-12-19 15:36:03 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie XVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:21:43 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:22:48 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:23:40 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:24:36 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:25:46 Uchwała w sprawie powierzenia do realizacji przez Powiat Szamotulski niektórych zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-01-23 14:28:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:18:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020 – 2024 XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:19:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:21:52 Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:22:42 Uchwała w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2020 roku XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-02-27 14:40:15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji XVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:12:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:14:47 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:16:03 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-04-30 14:23:09 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego XIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:11:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:18:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2019 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:19:30 Uchwała w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Międzychodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:20:01 Uchwała w sprawie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024” XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:20:48 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:21:58 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:23:12 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:24:23 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XIII/79/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 12:25:28 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 13:28:15 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 14:39:05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2019 rok XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-07-02 14:40:15 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2019 rok XX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-09-25 15:41:08 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020 – 2024 XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-09-25 15:42:01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-09-25 15:43:11 Uchwała w sprawie zmieniającej uchwałę nr VII/43/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu międzychodzkiego od 1 września 2019 r. XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-09-25 15:44:04 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i kultury XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-09-25 15:44:51 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-09-25 15:45:41 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:32:05 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020 – 2024 XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:33:17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:34:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/118/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:35:26 Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2021 roku XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:37:51 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:38:39 Uchwała w sprawie przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-10-22 14:39:41 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Międzychodzkiego XXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-11-26 14:08:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 XXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-11-26 14:11:24 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych XXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-11-26 14:12:25 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2021-2025 XXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-11-26 14:13:17 Uchwała w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021” XXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-11-26 14:14:23 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/72/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Międzychodzki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich XXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 15:11:10 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 15:59:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 16:01:52 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 16:03:09 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 16:04:13 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 r. XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 14:25:27 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024 . XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2020-12-17 15:00:24 Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021 dokonanej Uchwałą Nr 96/123/2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021. XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-01-28 14:10:30 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok XXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-01-28 14:13:18 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2021 rok XXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-01-28 14:14:16 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok XXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-01-28 14:16:48 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Piłka oraz Sieraków Nadleśnictwo XXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-01-28 14:17:44 Uchwała w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021” XXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-02-25 14:58:35 Uchwała w sprawie przekazania pisma według właściwości XXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-03-25 14:09:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-03-25 14:11:05 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku XXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-03-25 14:12:12 Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzychodzkim na lata 2021 – 2023” XXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-03-25 14:27:58 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Międzychodzkiego XXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się
2021-04-29 14:10:59 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2024 XXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-04-29 14:13:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-04-29 14:14:06 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieraków XXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-04-29 14:15:25 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" XXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-04-29 14:16:49 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XIII/79/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020" XXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-05-27 14:21:49 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2024 XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-05-27 14:22:52 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-05-27 14:24:00 Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-05-27 14:24:53 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-05-27 14:25:49 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:30:12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:31:24 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2020 XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:39:54 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/165/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:41:06 Uchwała w sprawie wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:42:07 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Bielskim w gm. Międzychód XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 14:51:28 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 15:46:06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2020 rok XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 15:48:11 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2020 rok XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:43:41 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-01 12:44:51 Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-22 14:36:22 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 - 2026 XXXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-22 14:43:19 Uchwała w sprawie zmiany budżetowej na rok 2021 XXXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-07-22 14:47:18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Międzychodzkiego XXXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-09-23 14:41:28 Uchwała w sprawie zmiany „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021” XXXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-09-23 14:42:47 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2026 XXXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-09-23 14:43:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-09-23 14:45:08 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/165/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. XXXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-09-23 14:45:54 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie XXXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-09-23 14:46:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Międzychodzkiego do porozumienia z Województwem Lubuskim oraz innymi zainteresowanymi samorządami w celu współfinansowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla projektu pn.: „remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Międzychód – Skwierzyna” w ramach II etapu naboru do programu „Kolej+” XXXIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:36:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2026 XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:37:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:37:46 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:38:48 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:39:51 Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno- Prognostyczne dla projektu w ramach programu Kolej+” XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:40:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu manewrowego w m. Sieraków XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-10-28 14:42:05 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/165/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. XXXIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-11-25 15:36:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-11-25 15:37:53 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Międzychodzkiego XXXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-11-25 15:39:44 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego XXXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się
2021-11-25 15:40:39 Uchwała w sprawie Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2022 XXXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-11-25 15:41:26 Uchwala w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2022 roku XXXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 14:25:25 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:03:48 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:02:53 Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2022 dokonanej Uchwałą Nr 143/191/2021 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2022 XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:07:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:09:37 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:10:51 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/165/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:11:45 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2022 r. XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2021-12-21 15:12:44 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej XXXVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-01-27 14:16:41 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok XXXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-01-27 14:17:37 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2022 rok XXXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-01-27 14:18:32 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2022 rok XXXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-01-27 14:19:49 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu XXXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-01-27 14:21:16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XXXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-01-27 14:22:23 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XIII/73/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 XXXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-02-24 14:19:08 Uchwała w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do Powiatu Międzychodzkiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony XXXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-02-24 14:22:58 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XX/124/2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego XXXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-02-24 14:24:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XXXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-02-24 14:27:24 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku XXXVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-03-24 14:23:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XXXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-03-24 14:22:15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 XXXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-04-28 14:24:56 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027 XL sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-04-28 14:25:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XL sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-04-28 14:27:04 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/225/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku XL sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-04-28 14:27:58 Uchwała uchylająca uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 września 2019 r. XL sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-04-28 14:29:04 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 XL sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-04-28 14:30:13 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XIII/73/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 XL sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 10:30:46 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027 XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 10:31:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 10:32:40 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2021 XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 10:33:59 Uchwała w sprawie zmiany "Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2021-2025" XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 09:20:39 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 09:57:26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 09:58:31 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-06-23 10:34:53 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Michała Archanioła w Kwilczu XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:30:01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027 XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:35:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:35:55 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:36:41 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2025” XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:39:29 Uchwała w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie międzychodzkim na lata 2022 - 2024" XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:40:19 Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:41:23 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Międzychodzkiego XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 15:10:01 Uchwała w sprawie przekazania skargi XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:24:25 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2028 XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:25:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:26:15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:27:26 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:28:13 Uchwała w sprawie Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2023 XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:29:08 Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2023 roku XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-30 15:03:21 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2028 Nadzwyczajna XLV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-30 15:06:53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nadzwyczajna XLV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 14:30:10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023-2028 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:00:42 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:08:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:09:05 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:09:52 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2023 r. XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:10:56 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:12:01 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Międzychód zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 14:59:33 Przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2023 dokonanej Uchwałą Nr 197/253/2022 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2023 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:26:22 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028 XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:27:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:28:40 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:29:34 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 rok XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:30:29 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:31:16 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Tatrzańskim XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-02-16 15:01:11 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028 XLVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-02-16 15:05:10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 XLVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-03-30 14:24:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 XLIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-03-30 14:26:45 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku XLIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-03-30 14:28:07 Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód- Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku XLIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-03-30 14:29:00 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności XLIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-03-30 14:29:41 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028 XLIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-04-26 15:54:22 Uchwała zmieniająca statut Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie L sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-04-26 15:53:16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 L sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-06-22 12:21:49 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2029 LII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-06-22 12:24:24 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 LII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-06-22 13:05:38 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania LII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-06-22 13:49:48 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok LII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-06-22 13:50:32 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2022 rok LII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-08-16 15:02:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nadzwyczajna LIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-10-26 15:15:22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 LVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-10-26 15:16:31 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu LVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-11-30 14:45:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 LVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-11-30 14:46:06 Uchwała w sprawie Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2024 LVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-11-30 14:46:54 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Międzychodzkiego LVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-11-30 14:47:49 Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2024 roku LVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-11-30 14:56:10 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2032 LVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za